Del idéene gjennom åpen innovasjon

Svært ofte har ulike aktører innen næringsliv og forskning felles interesser, og ikke sjelden kan resultater av teknologiske fremskritt og utvikling deles uten at bedriftshemmeligheter og konkurransefortrinn rammes.

Published: 16 December 2013

NCE Subsea, Fiskeriforum Vest, Maritimt Forum og Design Region Bergen har forlengst innsett dette, og i 2014 starter UPTIME Centre of Competence forstudier til et åpent, tverrfaglig innovasjonsprosjekt.

Bak prosjektet står med andre ord noen av regionens sterkeste industriklynger og paraplyorganisasjoner, som igjen representerer flere hundre selskaper knyttet til fiskeri og havbruk, maritim sektor, offshoreindustri og undervannsteknologi, samt designmiljøer knyttet til disse bransjene.

Prosjektleder Siri Kalvatn ved UPTIME Centre of Competence har nå ferdigstilt søknaden om midler til forstudien, som til sommeren skal resultere i forslag til konkrete samarbeidsområder i selve hovedprosjektet.

Emnet for det åpne innovasjonsprosjektet er i første omgang materialteknologi, nærmere bestemt overflateteknologi for materialer som skal brukes i marine miljøer. Dette er et felles stikkord for alle de fire oppdragsgiverne, og er i ifølge Kalvatn også et svært aktuelt fagfelt for UPTIME Centre of Competence.

Eksisterende teknologi kan få nye bruksområder

Det finnes mange ulike løsninger i de ulike fagmiljøene for beskyttelse og vedlikehold av materialer som skal overleve i tøffe marine miljøer. En åpen innovasjonsprosess kan overføre teknologi og løsninger mellom ulike selskaper og bransjer, enten stikkordene er korrosjonsbeskyttelse, tettingssystemer, materialteknologi, kjemi eller biologi.

– Forprosjektet skal spisse problemstillingene og synliggjøre hvor potensialet og innovasjonsviljen er størst, men på lengre sikt er samarbeidsprosjektet slett er ikke avgrenset til dette feltet. Vi ser for oss flere arbeidsområder der en åpen dialog mellom ulike bedrifter kan gi store gevinster, understreker Kalvatn.

Samarbeid på tvers av bransjer, klynger og selskaper er en arbeidsmåte som nok kan virke fremmed for bedrifter som vokter egne teknologiske fremskritt som de bedriftshemmelighetene de tross alt er. Samtidig er det er slett ikke nødvendig å finne opp kruttet på nytt og utvikle teknologier som allerede finnes. Åpne prosesser og åpne innovasjonsprosjekter kan dermed være god måte å fremme fornuftig gjenbruk av eksisterende løsninger.

- Mye eksisterende teknologi kan på denne måten finne nye bruksområder innen nye fagmiljøer. I tillegg kan slike prosesser gjenoppdage løsninger som kanskje ikke ble tatt i bruk av selskapet som selv utviklet teknologien, mener Siri Kalvatn.

Beskytter innovatørenes rettigheter

Men hva med deltagerbedriftenes interesser? Tross alt koster det mye å utvikle ny teknologi, og noe skal man ha igjen for arbeidet. Det er da viktig å understreke at åpen innovasjon ikke nødvendigvis vil si at innovatøren gir fra seg godbitene uten kompensasjon.

– Det blir viktig å klargjøre tidlig hvilken grad av åpenhet som forventes og hva bedriftene har igjen for åpenheten. Mulige prosjekter identifiseres og kvalifiseres gjennom forprosjektet, og de konkrete innovasjonsprosjektene kan så gjennomføres i både åpne og mer lukkete prosesser, sier Siri Kalvatn.

Forprosjektet starter etter planen opp i januar 2014, og til sommeren skal kompetansen i de flere hundre bedriftene som inngår i prosjektet være kartlagt og dokumentert. Et utvalg av de ideene som anses mest verdifulle blir deretter lagt frem i form av konkrete beskrivelser av et eller flere hovedprosjekter.

- I tillegg skal forprosjektet etablere rutiner, systemer og strukturer for effektiv utveksling av åpent tilgjengelig kunnskap og informasjon, oppsummerer Siri Kalvatn.


Prinsipper for åpen innovasjon

  • Fagrettet/prosessrettet
  • Åpen innovasjon søker utfordringer og skape nye muligheter uavhengig av eierskap til ideen.
  • Alle deltagere får tilgang på samme informasjon.
  • Alle deltagere har mulighet til å gjøre seg nytte av resultatet.
  • På et gitt tidspunkt/nivå i prosessen er det naturlig å gå videre med konkrete, eventuelt mer lukkede prosjekter.