FoU-kompetanse til disposisjon

Det er et stort, uforløst potensial for innovasjon i subseaindustrien. Vi introduserer derfor støtteordninger som skal bedre muligheter for FoU-prosjekter i bedriftene.

Published: 14 March 2013

Nå får alle våre partnere og medlemmer muligheten å styre kompetanseaktørenes forskningsaktivitet og NCE Subsea-fellesprosjekter inn mot å løse egne utfordringer. Lever inn dine prosjektforslag som kan koble FoU og bedrift.

Meld inn prosjektforslag

SINTEF skal, i samarbeid med andre kompetanseaktører i klyngen, identifisere FoU-prosjekter og –ideer som er relevant for medlemsbedriftene i NCE Subsea. Prosjektene og ideene skal være basert på klyngesamarbeid, ved at de definerer problemstillinger hvor flere aktører samarbeider om å løse felles utfordringer.

Første fase av SINTEF-prosjektet er en kartlegging som skal etablere grunnlag for en workshop i Bergen. I løpet av uke 11 og 12 tar prosjektet kontakt med bedrifter i klyngen for å diskutere interesse og mulige temaområder for prosjektsamarbeid.

Vi oppfordrer også bedrifter til å kontakte prosjektleder, Anders Valland, for å melde interesse og legge inn forslag til tema som er spesielt interessant.

Styrker samhandling mellom FoU og bedrifter

Koblingen mellom FoU og bedrift er et viktig satsingsområde for NCE Subsea. Dette blir også hovedtema for årets CEO Forum 25. april.

I strategiprosessen NCE Subsea 2022 besluttet vi å øke fokus på koblingen FoU og bedrift. Vi skal også jobbe for etablering av et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen subsea. I dette er samhandling mellom FoU og næringsliv svært viktig.

NCE Subsea skal flytte seg fra prosjektstøtte og fokus på enkeltbedrifter, til kontinuerlige koblinger mellom miljøene. Utviklingsprosjekter som kobler FoU og bedrifter i klyngen skal prioriteres.

Vi fikk nylig tildelt en million kroner fra Innovasjon Norge til prosjektet subsea FoU HUB. Les mer i nyhetssaken Mer innovasjonspenger til NCE Subsea.

Trekkrettigheter er kompetanseaktørenes bidrag til utvikling av subseaklyngen. FoU-institusjonene i NCE Subsea stiller sin forskningskompetanse til disposisjon for å utvikle innovasjonsprosjekter i bedriftene, og disse trekkrettighetene kan utløses gjennom prosjektsøknader til NCE Subsea.

FoU-institusjoner og bedrifter kan i fellesskap finne frem til ideer og prosjektforslag, og få utredet disse frem til et mulig forprosjekt. Dersom bedrift og FoU-institusjon bidrar med 25 prosent hver, kan NCE Subsea bidra med inntil resterende 50 prosent (øvre grense). Les mer om Midler til prosjektutvikling i NCE Subsea.

NCE Subsea har bidratt til oppstart av en rekke FoU-prosjekter de siste årene, og har totalt bidratt til å utløse over en halv milliard kroner i eksternfinansiering. Vi ser et enda større potensial for samarbeid mellom bedrifter og FoU-miljøer i klyngen.

Kontaktinformasjon