NCE Subsea gjennom nåløyet

NCE Subsea blir videreført til siste kontraktsperiode i NCE-programmet. Dette er klart etter en omfattende evaluering, positiv innstilling i eierstyret for NCE og Arena, og endelig beslutning i Innovasjon Norges hovedstyre 20. desember 2012.

Published: 21 December 2012

- Jeg vil gratulere NCE Subsea med oppnådde resultater og videreføring i NCE-programmet, sier Bjørn Arne Skogstad, programleder for Norwegian Centres of Expertise. Det som er spesielt med subsea-klyngen er den formidable utviklingen fra en konsentrasjon enkeltbedrifter til å bli en velfungerende klynge.

- NCE Subsea jobber meget langsiktig og systematisk på innovasjonssiden, med direkte engasjement mot medlemsbedriftene, sier Skogstad.

Trond Olsen, CEO i NCE Subsea, er svært tilfreds med evalueringen og videreføringen inn i siste NCE-periode. Styret i foreningen har også uttrykt at de er svært godt fornøyd med utviklingen og de resultater som er oppnådd siden oppstart i 2006.

Les mer om programmet Norwegian Centres of Expertise.

Bidrar til økt tillitt

I en omfattende eksternevaluering av NCE Subsea fremkommer det at prosjektet i stor grad har bidratt til å øke tillitt mellom aktørene i klyngen, og at det er utviklet en klyngeidentitet som ikke var der tidligere.

Et strategisk mål for NCE Subsea er å stimulere til økt samhandling og erfaringsoverføring mellom aktørene i klyngen. Medlemmene sier at de i løpet av prosjektperioden har fått øynene opp for at det er betydelige gevinster å hente ved samhandling med andre klyngeaktører.

Det fremheves i evalueringen at det er et svært høyt aktivitetsnivå i NCE Subsea, og at denne aktiviteten er relevant for utviklingen av klyngen og dermed styrker potensielle synergier.

Bedre vilkår for innovasjon

Klyngens aktører mener også at NCE Subsea er en viktig pådriver for igangsetting av samarbeidsprosjekter. I forbindelse med eksternevalueringen sier hele 70 prosent at NCE Subsea gjennom innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser har bidratt til økt konkurransekraft og verdiskaping for klyngen.

Bedriftene opplever at NCE Subsea har bedret vilkårene for satsing på innovasjon. Rundt 2/3 av bedriftene oppgir at de har introdusert nye eller vesentlig forbedrede produkter eller prosesser de siste tre årene.

Innovasjonsaktivitet måles også i antall Forskningsråd-finansierte prosjekter. Sammenlignet med de andre NCE-klyngene har NCE Subsea relativt høy aktivitet, med totalt 43 prosjekter over den siste 10-årsperioden (tall fra Forskningsrådet 2011). De siste tre årene har utviklingen vært positiv med flere Forskningsråd-finansierte prosjekter enn årene før.

Økt verdiskaping i klyngen

Andelen internasjonalt omsetning i klyngen har økt markant over de siste tre årene, og evaluator vurderer at NCE Subsea har medvirket positivt til denne utviklingen. Mer enn 42 prosent av aktørene i klyngen sier at NCE Subsea har bidratt til økt internasjonalt engasjement.

Basert på informasjon fra spørreundersøkelser anslår evaluator at 60-65 prosent av ansatte i NCE Subsea-bedriftene har høyere utdanning, og av disse om lag halvparten på master eller phd-nivå. Dette indikerer en klar vekst i formelt kunnskapsnivå gjennom NCE-prosjektets periode.

Klyngen har hatt en kontinuerlig vekst i verdiskaping – driftsresultat + lønnskostnader – i perioden 2004 til 2009, men det spores en utflating i 2010. Antall ansatte i klyngens bedrifter i Hordaland har økt fra 7.000 til nesten 12.000 fra 2004 til 2010.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kontakt CEO Trond Olsen på trond.olsen@ncesubsea.no eller telefon 481 08 864.