Workshop Offshore Risk and Integrity Management

UPTIME Centre of Competence i samarbeid med CMR inviterer til workshop for å utarbeide konkrete planer for hvilke områder det skal jobbes videre med fremover knyttet til FoU i UPTIME CC.

Published: 22 November 2012

Sted: CMR, Fantoftveien 38
Tid: 11.12.2012, kl 08:00 - 12:45

Måling, overvåkning og diagnostisering av utstyr og strukturer vil gi helt nye muligheter for beslutningsstøtte innenfor drift og vedlikehold. Real Time Risk Management (RTRM) og Inspeksjonsteknologi vil revolusjonere måten en utfører vedlikehold på innen Olje & Gass. Vi forventer betydelig kostnadsreduksjon sammen med en mer kontrollerbar risiko.

Bakgrunn

Økt utvinningsgraden og nye felt gjør at man ønsker å operere eksisterende infrastruktur lenger enn opprinnelige planer og designlevetid. Petroleumstilsynet (Ptil) estimerer at rundt halvparten av innretningen allerede har nådd levetiden de opprinnelig var designet for. Fokus på å opprettholde status på installasjonene blir en av våre viktigste utfordringer i årene som kommer. Hvordan sikrer vi at svakheter blir identifisert før de blir et problem og hvordan kan vi optimalisere drift og vedlikehold.

To av hovedsatsingsområdene til UPTIME CC er Inspeksjonsteknologi og Real time risk management (RTRM). Begge fagområdene henger tett sammen og er tema for møtet.

Tentativt program:

08:00

Kaffe, registrering

08:30

Velkommen og introduksjon - Geir Storaas, UPTIME Centre of Competence

08:45

Styring av Teknisk Integritet - Jan Erik Lunde, Statoil

09:20

RTRM oversikt, veikart, teknologigap, segmentering - Eirik Fjeldstad, CMR

09:50

Multidisiplint fokus på tilstandsovervåkning muliggjør prediktivt vedlikehold– Espen Storkaas, ABB

10:20

Pause/kaffe

10:45

Inspeksjonsteknologi som sentralt verktøy for integritet og risikostyring – Bård Espelid, DNV

11:15

Inspeksjonsteknologi fra et industriperspektiv – Aker Solutions AIM

11:45

Oppsummering og diskusjon - Geir Storaas, daglig leder UPTIME CC

12:15

Lunsj med mulighet for videre diskusjon

12:45

Møte slutt

Påmelding innen 5. desember.

Hensikt

Møtet har som hensikt å identifisere de områdene hvor UPTIME CC skal fokusere på knyttet til FoU og innovasjon. Vi ser på både kortsiktige og langsiktige tiltak og prosjekter som vil bidra til å posisjonere oss som ledende innen drift og vedlikehold for maritime og offshore drift og vedlikehold. 

 


Om Uptime Centre of Competence

Uptime Centre of Competence er et kompetansesenter innen maritim og offshore drift og vedlikehold. Senteret fasiliterer prosjekter som kan effektivisere drift og vedlikehold, forbedrede samarbeidsmodeller, utvikling av teknologi og fremme innovasjon, inspeksjonsteknologi, online risk management samt øke tilgang på kompetent personell og å styrke omdømmet og profilen til dette store feltet. Ambisjonen er å bidra til økt konkurransekraft blant medlemmene og styrke den industrielle klyngen innen dette feltet.