Invitasjon til prosjektsamarbeid

Komposittmaterialer brukes i dag i mange typer offshore konstruksjoner, både på plattformer top-side og subsea. Men er alle fordeler og muligheter fullt ut undersøkt og utnyttet?

Published: 18 June 2012

I mai arrangerte NCE Subsea, i samarbeid med Mundal Subsea AS, temamøte om komposittmaterialer for offshore bruk. Her fikk vi en god oversikt over hvordan komposittmaterialer brukes i dag og hvordan slike materialer med fordel kan erstatte og samvirke med andre materialer i ulike typer offshore konstruksjoner.

En gjennomgang av komposittmaterialenes spesielle egenskaper i forhold til styrke, stivhet, vekt, brannegenskaper osv. la grunnlaget for en god diskusjon om hvordan egenskapene kan utnyttes bedre og tilpasses regelverk og funksjonskrav for offshore konstruksjoner.

Gå til programmet for temamøtet komposittmaterialer for offshore bruk.
Alle presentasjonene fra temamøtet kan lastes ned fra våre hjemmesider.

Siste del av temamøtet var satt av til diskusjon om hvilke muligheter og utfordringer en vil møte i prosessen. Noen hovedpunkter fra diskusjonen;

  • Viktig å involvere sluttbrukere (operatørene) i større grad. Økonomiske fordeler mm. må dokumenteres tydelig (ref. bruk av kompositt i skip og fly).
  • Må gjerne spisse behovet, dvs. peke på konkrete anvendelsesområder der en kan diskutere mer spesifikke krav. Starte med det som gir størst gevinst på kort sikt.
  • Pr. idag finnes en standard for kompositt (Composits Components, DnV). Men standarder må videreutvikles i samarbeid med produsenter, engineering, systemleverandører og brukere/kunder.
  • Bransjen må trolig enes om standard materialtyper og -kvaliteter. Komposittmaterialer kan leveres i mange ulike kvaliteter og former.

Kort oppsummert var konklusjonen nærliggende: En videre utvikling av nye muligheter og anvendelser peker mot et samarbeid i bransjen.

Mundal Subsea presenterte sitt prosjektforslag til samarbeid og videre oppfølging av hovedkonklusjonene fra temamøtet.

Mundal Subsea AS er initiativtaker til et prosjekt som skal fremme bruken av kompositt offshore. Overordnet målsetting er å starte utvikling og leveranse av større konstruksjoner for nye og mer krevende bruksområder, både topside og subsea. Prosjektet skal avklare bruksområder, kundekrav og regelkrav. Sentralt er en felles forståelse for kompositt i hele verdikjeden.

Trinn en er et forprosjekt med snarlig oppstart som skal kvalitetssikre, strukturere og avgrense det videre produktutviklingsarbeidet som skal utføres i et hovedprosjekt.

Mundal Subsea vil derfor invitere med samarbeidspartnere både fra NCE Subsea-klyngen og andre interesserte bedrifter og institusjoner. Interesserte kan ta direkte kontakt for mer informasjon med:

  • Prosjektansvarlig Vidar Aasgård, Mundal Subsea AS; vidar@mundal.no eller telefon 952 08 292, eller
  • Senior Facilitator Technology Development Audun Otteren, NCE Subsea; audun.otteren@ncesubsea.no eller telefon 911 73 190