NCE-programmet skal evalueres

Econ Pöyry i samarbeid med Damvad er valgt ut til å evaluere NCE-programmet. Dette er den første evalueringen av NCE-programmet og iverksettes etter at programmet har vært på lufta i 5 år.

Published: 21 February 2011

Evalueringen vil trekke på evalueringene av NCE-prosjektene og mye annen dokumentasjon om prosjektene, men vil ha fokus på hvordan programmet fungerer. Tre hovedspørsmål skal besvares:

  • Er programmet et relevant svar på de behovene og ambisjonene som lå til grunn for iverksettingen av NCE?
  • Er NCE-programmet på vei til å nå sine mål?
  • Er NCE-programmet effektivt organisert ?

Evalueringsteamet ledes av Rolf Røtnes. Han har vært ansvarlig for bl.a evalueringen av de seks første NCE-prosjektene, for evalueringen av Innovasjon Norge, og for den pågående gjennomgangen av klynge- og nettverksvirkemidlene som NHD har bestilt. Han og resten av teamet har en svært god innsikt i både programmet og eierinstitusjonene.

Evalueringsprosessen ble satt i gang 10. februar og skal være ferdig 9. september. En viktig del av datagrunnlaget for vurderingene vil være en serie med intervjuer med sentrale deltakere i og prosjektledere for de 12 NCE-prosjektene.

Evalueringen av NCE gjennomføres parallelt med en evaluering av Arena-programmet, som utføres av Menon i samarbeid med NIFU. Det er etablert en felles referansegruppe for evalueringene. Torkil Bjørnson fra NCE SE Kongsberg representerer NCE-klyngene i gruppen.