Ny strategi for petroleumsforskningen

OG21 har overlevert ny strategi til Olje- og energidepartementet. Strategien fra 2001 har blitt revidert for å oppnå en bedre tilpasning til de utfordringene bransjen står overfor.

Published: 10 August 2010
Strategien er et viktig innspill til departementet når de skal gjøre prioriteringer innenfor offentlig finansiert forskning. Dagens offentlige midler til petroleumsforskning blir kanalisert gjennom programmene PETROMAKS og DEMO2000 i Norges forskningsråd. Disse programmene er myndighetenes viktigste virkemiddel for å følge opp den nasjonale teknologistrategien.

I den nye strategien er det blant annet økt fokus på:
  • Forbedret ressurs- og reserveerstatning som gir grunnlag for fremtidig produksjon og verdiskaping fra norsk sokkel
  • Renere og mer effektiv produksjon. Vi skal fortsatt være verdensledende på lavest utslipp til luft og vann.
  • Økt eksport av teknologi. Omsetningen for norsk leverandørindustri i utlandet er i dag om lag 100 milliarder kroner og er Norges nest største næring. 
  • Utdanning og kompetanse for å beholde arbeidsplasser og bedrifter i Norge
 

Om OG21

 
 OG21 (Olje og gass i den 21.århundre) en arbeidsgruppe oppnevnt av olje og energidepartementet i 2001 for å bistå i å etablere en nasjonal teknologi strategi for å øke verdiskaping og konkurransefortrinn i olje og gass industrien. Fokus er på å opprettholde lønnsomheten for Norsk petroleumsindustri og ressursoptimalisering fra den Norske kontinentalsokkelen (NCS), samt å øke eksport av teknologi og kompetanse ved å benytte seg av konkurransefortinn og internasjonalisering i den Norske servise og leverandørindustrien.
 
For mer informasjon se: OG21