Subsea i vinden

NCE Subsea har gjennomført en analyse av hvordan subsea i klyngen i Hordaland kan posisjonere seg i forhold til den kommende havvind industrien. Studien, som nå foreligger i en rapport, er utført av NorWind i samarbeid med Idèvekst.

Published: 27 November 2009
Det fremkommer i studien at det er et betydelig vekstpotensial i havvind i årene som kommer.  EU har målsatt at 15% av all kraftforsyning i 2030 skal komme fra Offshore Vind. For å nå dette målet må det være ca 30% årlig markedsvekst i hele perioden. Det samlede markedet (CAPEX + OPEX) kan i 2015 være rundt ? 5 milliarder, i 2020 anslagsvis ? 11 milliarder og i 2030 ca ? 25 milliarder.

Hovedutfordringene for den voksende havvindindustrien synes å være investeringskostnadene, samt usikkerheten knyttet til drifts- og vedlikeholdskostnader. Dagens marked krever offentlig subsidiering for å kunne bygge ut og levere kraft fra offshore vind til konkurransedyktige priser.
 
I Bergensområdet og på Vestlandet er det under oppbygging en betydelig satsing på offshore vind, både industrielt og innen FoU. Ett industrielt initiativ er ARENA Norwegian Offshore Wind (NOW). Innen FoU er FME NORCOWE ved CMR det fremste eksempelet.
 
Stadig flere bedrifter i subsea klyngen i Hordaland leverer produkter og tjenester til havvindindustrien. Det er rom for flere leverandører innen en rekke produkter og tjenester. Mange av disse er redegjort for i rapporten som er utarbeidet.

Rapporten er tilgjengelig for nedlasting på Ekstranett for NCE Subsea partnere og medlemmer. Her ligger også den fulle presentasjonen fra vårt temamøte 5. november som presenterte studiens innhold og konklusjoner. Ikke-medlemmer av NCE Subsea kan laste ned en redigert utgave av denne presentasjonen.

>> Redigert utgave av presentasjon 'Havvind - En ny mulighet for subseabransjen?'

Fullstendig presentasjon og rapport kan lastes ned fra Ekstranett for NCE Subsea partnere og medlemmer.