Fortsatt tilgjengelig prosjektutviklingsmidler i 2009

Så langt har NCE Subsea bidratt til å utløse 250 millioner kroner i eksternfinansiering til FoU prosjekter. Videre er det en rekke prosjekter til vurdering og utarbeidelse som til sammen vil resultere i søknader om ca. 175 millioner kroner.

Published: 21 October 2009
Til tross for at NCE Subsea har støttet en hel rekke prosjekter har vi ytterligere midler tilgjengelig i 2009 for de som har prosjektideer de ønsker å ta videre. Vi oppfordrer derfor alle til å komme med innspill på prosjekter og ideer som dere ønsker støtte til å utvikle. Det oppfordres spesielt til teknologiprosjekter innen satsningsområdene Integrert Miljøovervåkning og Tilstandsovervåkning.
 
Vi vil i første rekke prioritere prosjekter som kan munne ut i søknader om hovedprosjekt i inneværende år. Ut året vil vi ha spesielt fokus på prosjekter som går mot følgende program/søknadsfrister:
NCE Subsea tilbyr også kontaktnettverk og personellresurser som bistår både med prosjektetablering, samt de praktiske og formelle elementene knyttet til etablering av prosjektsøknader herunder etablering av IFU kontrakt.
 
Prosjektetableringsmidlene NCE Subsea bidrar med skal være relatert til:
  • Avdekke interesse/potensial
  • Kartlegge/analysere behov
  • Etablere prosjektbeskrivelse inklusiv søknadsskriving til hovedprosjekt (for eksempel FoU prosjekter)
  • Identifisere prosjekteier/deltakere
  • Fasilitere / ?rigge opp? prosjekter
Krav:
For å få økonomisk prosjektutviklingsstøtte fra NCE Subsea må prosjektet ha støtte/interesse fra minst to partnere/medlemmer, hvorav minst en av disse er industribedrift. (Prosjektet kan godt ha interessenter/partnere utenfor klyngen, eller søke å etablere slikt partnerskap). NB: Finansiering vil kun bli gitt i tidligfase inntil prosjektet er kommet så langt at det kan finansieres via ordinære virkemidler.
 
Ta gjerne kontakt før dere søker, dersom dere er usikker på om prosjektet er relevant for å bli støttet av NCE Subsea (post@ncesubsea.no)
 
>> Les mer om midler til prosjektutvikling i NCE Subsea
>> Les mer om søknadsprosess, krav og avgrensinger og søknadsmaler