Programrådet innstiller til videreføring av NCE Subsea

Programrådet i Norwegian Centres of Expertise (NCE) har innstilt at NCE Subsea videreføres i NCE programmet og har anbefalt Innovasjon Norge å iverksette forhandlinger om kontrakt for neste 3-års periode.

Published: 1 July 2009
Innstillingen om videreføring skjer etter en omfattende evalueringsprosess.
 
NCE Subsea har levert  rapporter som dekker egenevaluering, tilbakemeldinger fra klyngens aktører og plan for kommende 3 års periode.

Innovasjon Norge har som ledd i evalueringen engasjert Econ Poyry, som har gjennomført intervjuer i klyngen og studert mål og strategi dokumenter, evalueringsrapporter og øvrige planer. I tillegg har de gjennomført en omfattende undersøkelse hvor en rekke parametre har blitt evaluert.
 
I sin rapport om NCE Subsea skriver Econ Poyry blant annet:
 • Et næringsmiljø som har modnet med NCE midlene - Samhandling og bånd mellom bedriftene var begrenset før etableringen av NCE-etableringen, men har utviklet seg adskillig deretter. Etableringen av NCE Subsea har bidratt til å skape en identitet og et nettverk som ikke var der i utgangspunktet.
 • Aktivitetene er relevante til kjerneområdene
 • Klyngeutviklingsaktivitetene har vært viktig for utvikling av NCE Subsea som klynge - Klynge i rask utvikling
 • Aktiviteter rettet mot utdanning og kompetanse har vært satt i gang og er relevant både for klyngen og i forhold til målene - Styrket relevant utdanning og kompetanse
 • Mange aktiviteter som er relevante til mål om økt internasjonalisering - Høyt aktivitetsnivå
 • Relevante innovasjonsprosjekter - Flere innovasjons- og nyskapingsprosjekter igangsatt
 • Aktivitetene viser stor addisjonalitet - Det er svært usannsynlig at dagens NCE aktiviteter ville funnet sted i samme grad uten NCE programmet. Subsea miljøet har fått en avgrensning og et navn som det ikke er trolig at ville kunne bli løftet opp på samme måte uten NCE. Det er mulig at noen av aktivitetene ville kunne skjedd uten NCE-aktivitetene, men bredden og tyngden av aktiviteter er det usannsynlig ville skjedd uten programmet og den organisasjonen som har kommet på plass som følge av dette.
 • Høyere sysselsettingsvekst i NCE Subsea enn i sammenlignbare næringer
 • Høyere verdiskaping i NCE Subsea enn i sammenlignbare næringer
 • Prosjektet realiserer programmets ambisjoner
 • En effektiv og dynamisk organisasjon
Econ Poyry konkluderer med at 'Prosjektet realiserer programmets ambisjoner' og  'Det er sannsynlig at målene møtes innen 2016'. Evalueringsrapporten kan lastes ned her.
 
Programrådet i NCE, som innstiller prosjekter/klynger til opptak og videreføring, skriver i sin innstilling til Innovasjon Norge:

Prosjektets utvikling: NCE Subsea har hatt et svært høyt aktivitetsnivå den første perioden. Miljøet hadde ved oppstart lite organisert klyngesamarbeid og prosjektet har uten tvil utløst og forsterket samarbeidsaktiviteter som ellers ikke ville ha blitt realisert. Prosjektet er bredt orientert og rettet inn mot fem kjerneområder (klyngeutvikling, teknologi/miljø, utdanning og kompetanse, internasjonalisering, og innovasjon og nyskaping). Prosjektet har iverksatt aktiviteter som vurderes som relevante i forhold til ambisjonene på disse områdene. Prosjektet har hovedsakelig aktivitetsmål og har realisert disse i stor grad.  Evalueringen kan i liten grad evaluere prosjektet ut fra resultater. Prosjektet har etablert en funksjonell organisasjon, som også har evnet å foreta revisjoner av mål og strategier. Oppslutningen om prosjektet synes god.

Vår vurdering
er at NCE Subsea har hatt en god utvikling i den første perioden.
 
Planer for neste periode: Prosjektet lanserer et nytt strategisk mål ('Global klynge med økning i omsetning fra 8 mrd kr i 2004 til 20 mrd kr i 2016'), en tydeliggjøring av prosjektets rolle i klyngen og en klarere målstruktur. Prosjektet vil ha en fokusert satsing på tre kjerneaktiviteter; teknologiutvikling, produkt- og leveransesamarbeid og globalisering. I tillegg kommer tre støtteaktiviteter; Profilering og klyngekommunikasjon, rekruttering og kompetanse, ledelse og administrasjon. Dette innebærer fortsatt en betydelig bredde i satsingen. En viktig utfordring for prosjektet vil være å videreutvikle og forsterke bedriftenes eierskap til og oppslutning til prosjektets mange aktiviteter. Vår vurdering er at planen er bred og ambisiøs, men godt strukturert og organisert, slik at det burde være gode forutsetninger for å realisere målene for neste periode.
 
Konklusjon: Vår anbefaling er at kontrakten med NCE Subsea fornyes. Vi mener at planen for neste periode gir et godt grunnlag for utarbeidelsen av ny kontrakt.