Jobb i NCE Subsea

NCE Subsea er et av de mest aktive og attraktive klyngemiljøer i Norge. For å styrke den videre utviklingen av subsea klyngen i Hordaland søker vi nytt blod med riktig kompetanse til å lede våre tre kjerneaktiviteter; Teknologiutvikling, Produkt- og leveransesamarbeid og Globalisering.

Published: 19 June 2009

I 2006 ble subseaindustrien i Hordaland utnevnt av regjeringen til Norwegian Centre of Expertise (NCE), som er et nasjonalt program med hensikt å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge.

NCE Subsea er et industrielt initiativ for styrking og internasjonalisering av næringsliv, forskning og utdanning relatert til subseaindustrien i Hordaland.
 
Oppdraget til NCE Subsea er å fasilitere utviklingen av subsea klyngen både i henhold til klyngens visjon og mål, og i forhold til NCE programmets rammer og ambisjoner. Således er NCE Subsea å betrakte som et virkemiddel til støtte for utvikling av klyngen innen definerte og målsatte områder. Formålet er å forsterke innovasjonsaktiviteten, høyne det internasjonale engasjementet og øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskapning hos de ulike aktørene i klyngen og i klyngen som helhet.
 
NCE Subsea er en forening med ca 90 partnere og medlemmer som er bedrifter og organisasjoner. Klyngens aktører har sin kompetanse, sine produkter, tjenester og verdiskaping knyttet til undervannsteknologisk olje- og gassvirksomhet nasjonalt og internasjonalt, med særlig fokus på markedene for drift, vedlikehold, overvåkning, modifikasjonsarbeid og oppgraderinger. Aktører i klyngen representerer en løsningsorientert samhandlingskultur, som er spesielt god på å tilrettelegge, innarbeide og anvende avansert teknologisk utstyr og systemer subsea. Klyngen ligger i front teknologisk, både gjennom eget utviklingsarbeid og som krevende og innovativ bruker i samspill med ledende eksterne FoU- og engineering miljøer.
 
Foreningen har 3 kjerne- og 3 støtteaktiviteter. Med kjernevirksomhet menes fokusområder som er sentrale og avgjørende for den langsiktige utvikling av klyngen. Det er innenfor disse områdene produkter og tjenester utvikles og kommersialiseres. Kjerneaktivitetene er:
 • Teknologiutvikling
 • Produkt og leveransesamarbeid
 • Globalisering
Gjennom våre samarbeidspartnere, CMR og Sintef skal vi ansette ansvarlige prosjektledere for kjerneaktivitetene som følger:
 
CMR søker prosjektleder teknologiutvikling
50% stilling i NCE Subsea og
50% stilling i CMR Prototech, arbeidssted Ågotnes og Bergen
 
SINTEF søker prosjektleder produkt og leveransesamarbeid og globalisering
en 100% stilling alternativt
to 50% stillinger i NCE Subsea, arbeidssted Ågotnes
 
Mer informasjon om stillingene finner du under sintef.no/jobb og prototech.no.
Søknadsfrist 6. juli 2009 for begge stillinger.
 
Sentrale arbeidsområder for funksjonene er knyttet til eksisterende mål.

Mål for Teknologiutvikling
NCE Subsea skal:
 • være en aktiv pådriver for etablering av et senter for forskning og utvikling innenfor drift, vedlikehold og modifikasjoner av havbunnsinstallasjoner i Bergensområdet
 • bidra til at klyngens bedrifter skal få godkjent minst 5 søknader om midler fra virkemiddelapparatet (NFR/IN/EU/Fylke osv, unntatt Skattefunn) pr. år med deltakelse fra minst to av klyngens medlemmer.
 • bidra til å initiere minst 3 FoU-prosjekt årlig som godkjennes for gjennomføring med deltakelse fra minst 2 av klyngens medlemmer svarende til minimum 10 FoU-årsverk pr. år i perioden 2009-2012 hvorav:
 • Minst 1 av FoU-prosjektene i perioden skal ha et totalomfang på NOK 40 mill.
 • Minst 1 av de gjennomførte FoU-prosjektene pr. år skal ha deltakelse fra minst 1 internasjonal bedrift/organisasjon
 • Minst 1 av de gjennomførte FoU-prosjektene pr. år skal ha deltakelse fra minst 1 aktør utenfor klyngen
slik at:
 • For hver kr. NCE Subsea anvender til prosjektutvikling/forprosjekter skal det utløse minst 10 kr fra industri/virkemiddelapparatet, dog minimum NOK 5 mill/år
 
For å bidra til at klyngen:
 • har et synlig og internasjonalt anerkjent senter for forskning og utvikling innen drift, vedlikehold og modifikasjoner av havbunnsinstallasjoner
 • er en internasjonalt synlig pådriver for teknologiutvikling
 • utvikler stadig nye bærekraftige teknologier, produkter og tjenester
 
Mål for Produkt- og leveransesamarbeid:
NCE Subsea skal:
 • være en pådriver for å etablere samarbeid om anbud og leveranser i klyngen
 • bidra til å etablere minst 3 prosjekter pr. år der minst to av klyngens bedrifter samarbeider om anbud og eller leveranser.
 • bidra til minst 3 ikke konkurransevridende nyetableringer i klyngen pr. år med minimum 5 årsverk etter 3 år og minimum NOK 5 mill. i omsetning kombinert med et stort vekstpotensial.  
 
For å bidra til at klyngen:
 • er en synlig pådriver for teknologiutvikling
 • kan utnytte markedseffektene av tett samhandling mellom regionale aktører
 • vinner større markedsandeler og kontrakter enn den generelle markedsutviklingen
 • vokser i størrelse, betydning og teknologiomfang
 
Mål for Globalisering:
NCE Subsea skal:
 • initiere minst ett internasjonalt Joint Industry Project (JIP) med deltakelse fra internasjonale selskaper/FoU institusjoner/kompetanseaktører per år
 • delta med fellesstand på minst 3 internasjonale bransjespesifikke messer og utstillinger pr. år
 • bidra til at minst 2 relevante internasjonale delegasjoner skal besøke klyngen årlig
 • arrangere minimum 2 internasjonale markedsstudiereiser for SMBer per år (kan kombineres med messer/utstillinger)
 • ta initiativ til at minst 4 SMBer i klyngen pr. år deltar introduksjons eller i opplæringsprogram for internasjonalisering i samarbeid med andre aktører som Innovasjon Norges og INTSOK
 • organisere minst 3 internasjonale kompetansearenaer pr. år
 • bidra med oppbygging og utvikling av markedskunnskap og kompetanse blant medlemmer og partnere
 For å bidra til at klyngen:
 • innen 2013 skal være anerkjent og operere som en internasjonal klynge
 • innen 2016 skal være anerkjent og operere som en global klynge
 • har minst 10 % vekst i eksport og/eller andel omsetning i utlandet pr. år
 • etablerer minst 4 utenlandskontor pr. år
 • tiltrekker seg lokal etablering fra minst 1 internasjonal virksomhet pr. år
Se også funksjonsbeskrivelser for stillingene:
Spørsmål relatert til stillingene kan rettes til daglig leder i NCE Subsea, Trond Olsen, 48 10 88 64, trond.olsen@ncesubsea.no