Har søkt prosjekter til 28 millioner

NCE Subsea har bidratt med prosjektetableringsmidler til fire prosjekter hvor det ble levert søknad til Norges Forskningsråd (NFR) 4.juni. Til sammen er verdien av disse fire prosjektene nesten 28 millioner kroner, hvorav 17 millioner er søkt fra NFR og resten er egeninnsats fra industri og FoU partnere.

Published: 18 June 2009
Havbunnsobservatorium:
NCE Subsea Fyrtårnprosjektet Integrert Miljøovervåkning har vært sentral i utforming av søknad til forprosjekt i NFR sitt Infrastruktur program. Ønsket er å etablere infrastruktur for å gjøre lagtidsobservasjoner i havet og se på muligheten for å kombinere denne typen infrastruktur med eksisterende subsea infrastruktur.
 
Planene for forprosjektet er etablering av grunnlaget for realisering av et fjordobservatorium neste år, samt å utrede muligheten for å få til et kabelobservatorium i relasjon til Snøhvit feltet. Dette vil være de to første stegene mot et dyphavsobservatorium vest for Troms/Finnmark eller Svalbard i en tredje fase.
 
Unifob står som søker på vegne av NOON (Norwegian Ocean Observation Network). Det er totalt søkt 2 millioner kroner fra NFR. StatoilHydro vil bidra med 1 million og andre partnere totalt sett 2,2 millioner hvorpå det største elementet er Havforskningsinstituttet som stille en kabel til rådighet for fjordobservatorium tenkt som første fase i et hovedprosjekt.
 
Hydroakustikk test dokk:
Med støtte fra NCE Subsea og The Michelsen Centre har CMR søkt Norges Forskningsråd om midler til et forprosjekt for å etablere detaljer rundt store test fasiliter for uttesting av hydroakustikk instrumentering. I forprosjektfasen er det søkt 2 millioner kroner.
 
 
Dette initiativet vil være utfyllende til labaratorium test fasiliteter søkt tidligere i år og initiativ gjort av Faggruppen for Hydroakustikk i NCE Subsea. Les mer om prosjektet Norwegian Ultrasound Technology Laboratory (NUTL)
 
Zeepigen:
Unifob har sammen UiB, Kings College (London) og Universitetet i Birmingham søkt Forskningsrådsprogrammet Havet og Kysten om ca. 6 millioner kroner over 3 år. Prosjektet har fått tittelen ?Epigenetic alterations transferred throughout generations in Zebrafish? og tar sikte på å kartlegge hvordan eksponering for avfall relatert til petroleumsindustrien (produsert vann) kan påvirke og videreføres over generasjoner.
 
Søknaden er basert på prosjektet ?Instrumenteringspakke rundt biomarkører" som ble sendt til Petromaks i 2008 med støtte fra NCE Subsea. Petromaks søknaden ble godt vurdert, men ble dessverre ikke støtte av NFR. Vi håper nå at søknaden med internasjonale partnere vil bli vurdert ennå høyere og dermed får støtte i år.
 
Akustisk Havbunnsklassifisering
Med støtte fra NCE Subsea har CMR og Havforskningsinstituttet søkt Forskningsrådsprogrammet Havet og Kysten om drøye 6 millioner kroner over 4 år. Totalrammen for prosjektet er over 13 millioner kroner. StatoilHydro og Kongsberg Maritime har vært positive til initiativet og tiltenkte industripartnere. Prosjektet vil studere mulighet for klassifisering av havbunnen via frekvensavhengig komponent i tilbakespredningsegenskapene til forskjellige typer havbunner.
 
Illustrasjon: Havforskningsinstituttet