Behov og muligheter identifisert

NCE Subsea har gjennom en forstudie identifisert en rekke behov og muligheter for subsea industrien i regionen. Studien er gjennomført av Idèvekst, som har hatt samtaler med sentrale premissleverandører. Studien identifiserer åtte prosjektforslag og etablerer rammen for prosjektforsalg som vil bli tatt videre.

Published: 28 April 2009
Studien ble satt ut i 2008 med utgangspunkt i arbeidet i Fyrtårnprosjektet Tilstandsovervåkning. Studien dekker imidlertid bredt faglig og tar for seg tema som subsea systemer, utstyr og tjenester for produksjon, prosessering og distribusjon av olje og gass, samt brønnrelaterte systemer og tjenester. Studien ser både på kortsiktige og langsiktige trender.

Hovedvekt er tillagt områder/disipliner med relevans for bedrifter og institusjoner tilsluttet NCE Subsea.
 
Behov og muligheter
Forstudien gir en beskrivelse av trender og behov basert på samtaler med sentrale premissleverandører både regionalt og nasjonalt. Mye av innholdet er ansett som gyldig og høyst relevant utover norsk sokkel.

Rapporten fra denne delen av forstudien er tilgjengelig på NCE Subsea Ekstranett for partnere og medlemmer

Konkrete prosjektforslag identifisert
Et hovedmål for NCE Subsea er å bistå i identifisering og utvikling av prosjektideer frem mot ekstern finansiering. Denne studien har totalt identifisert og etablert åtte prosjektskisser, som for øvrig er tre mer enn målet med denne studien.
 
De identifiserte prosjektene spenner fra langsiktige og faglig dyptpløyende prosjekter med behov for deltagelse fra universiteter og forskningsinstitutter, til mer rene "industrial engineering" prosjekter som kan gjennomføres innenfor en kortere tidshorisont. NCE Subsea vil sammen med de ulike bedriftene bearbeiding skissene videre med mål om å sende inn fullstendig prosjektsøknad til virkemiddleapparatet i 2009. Rapporten fra denne delen av studien er konfidensiell.
 
NCE Subsea ser en positiv trend i tilfang på prosjektideer. Det vil bli jobbet aktivt fremover med alle innspillene for å bistå med prosjektutvikling i klyngen. Skulle det være noen som har prosjektideer med behov for faglig og/eller økonomisk støtte til prosjektetablering og prosjektutvikling kan dere ta kontakt på post@ncesubsea.no.
 
Relaterte saker;