Midler til prosjektutvikling tilgjengelig i 2009

NCE Subsea disponerer prosjektutviklingsmidler som partnere og medlemmer kan søke til å utvikle konkrete prosjektideer. Det er tilgjengelig omtrent 1,2 millioner kroner til dette formålet utover allerede pågående budsjetterte prosjekter og aktiviteter.

Published: 20 April 2009
Midler skal brukes til prosjekter og aktiviteter som støtter opp om klyngens visjon og mål. Det oppfordres spesielt til teknologiprosjekter, og gjerne innen satsningsområdene Integrert Miljøovervåkning og Tilstandsovervåkning. Det kan også søkes støtte til tiltak for internasjonalisering av/for SMBer, kompetansehevende prosjekter og tiltak for å fremme produkt- og/eller leveransesamarbeid.
 
Prosjektetableringsmidlene skal være relatert til:
 • Avdekke interesse/potensial
 • Kartlegge/analysere behov
 • Etablere prosjektbeskrivelse inklusiv søknadsskriving til hovedprosjekt (for eksempel FoUprosjekter)
 • Identifisere prosjekteier/deltakere
 • Fasilitere / ?rigge opp? prosjekter
Søknadsprosessen for midler i 2009 er som følger:
 • Søknad skal være kort og fylles ut etter vedlagt mal
 • Maksimalt beløp som blir innvilget er NOK 250.000 per prosjekt
 • Søknad skal sender til post@ncesubsea.no
 • Det er løpende søknadsfrist
Krav:
For å få økonomisk prosjektutviklingsstøtte fra NCE Subsea må prosjektet ha støtte/interesse fra minst to partnere/medlemmer, hvorav minst en av disse er industribedrift. Prosjektet kan gjerne ha interessenter/partnere utenfor klyngen, eller søke å etablere slikt partnerskap.
 
Finansiering vil kun bli gitt i tidligfase inntil prosjektet kan finansieres via ordinære virkemidler. Det blir ikke gitt prosjektutviklingsstøtte dersom Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd eller andre utviklingsaktører fra virkemiddelapparatet (VMA) kan tilby støtteordninger. NCE Subsea vil vurdere alle søknader opp mot muligheten for å få støtte til prosjektet fra VMA. Dersom dette er usannsynlig vil prosjektsøknaden bli behandlet i NCE Subsea.
 
Faglig bistand og kontaktnettverk:
Utover økonomiske støtte til prosjektutvikling vil NCE Subsea kunne bidra faglig inn mot prosjekter hvor det er relevant og ønskelig av deltakerne. Dette kan være bistand og støtte til aktiviteter i prosjektet som:
 • Identifisering av partnere/interessenter
 • Utarbeiding av prosjektplan for hovedprosjekt
 • Identifisering av kilder for ekstern finansiering
 • Kopling mot virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd)
 • Assistanse med å skrive søknad om prosjekt/midler fra virkemiddelapparatet
NCE Subsea har også mulighet til å gi råd og bistand av typen listet over til enkeltbedrifter selv om et prosjekt kun vil tjene en part. I slike tilfelle vil vi ikke kunne støtte prosjektet økonomisk.
 
Ta gjerne kontakt før dere søker, dersom dere er usikker på om prosjektet er relevant for å bli støttet av NCE Subsea (post@ncesubsea.no)
 
 
Relaterte saker:
>> Tildeling av prosjektmidler for 2008
I 2008 ble det tildelt ca. 1,1 mill NOK til dette formålet basert på innspill fra klyngen sine aktører.