Fem Miljøovervåkingsprosjekter ferdigstilt

NCE Subsea Fyrtårnprosjekt Integrert Miljøovervåking har ferdigstilt hele fem forstudier i desember og januar. Flere av studiene leder frem mot konkrete prosjekt initiativ med tilhørende konsortium hvor man ønsker å søke ekstern finansiering fra industri og virkemiddelapparat i 2009.

Published: 29 January 2009
Et viktig mål for NCE Subsea er at minst fem prosjektforslag blir sendt inn årlig til Innovasjon Norge/Forskningsrådet. Forstudiene utført av Integrert Miljøovervåking er en veldig god start for å nå dette målet.
 
Rapportene fra de fem studiene er tilgjengelig på Ekstranett for NCE Subsea Partnere og medlemmer.
 
Akustisk havbunnsklassifisering
Prosjektet er gjennomført av CMR og ser på mulighet for klassifisering av havbunnen via frekvensavhengig komponent i tilbakespredningsegenskapene til forskjellige typer havbunner. Man tar sikte på å sende inn KMB-søknad (Kompetansebygging Med Brukermedvirking) til Forskningsrådet i juni 2009.
 
Effektovervåking oljeboring
Prosjektet er ledet av Havforskningsinstituttet (HI), med Aanderaa Data Instruments (AADI), Bjørge/Naxys, Simrad og Winding Technology som deltakere. Prosjektet har jobbet med å sette sammen et bredere overvåkingssystem. Gruppen jobber med å tilby dette inn mot Morwin feltet i Norge og Peregrino feltet i Brasil. Konsortiet vil fortsette samarbeidet for å videreutvikle teknologi og metoder med tanke på å tilby løsninger på flere kontrakter.
 
E-infrastruktur for kabel observatorium
Prosjektet som er gjennomført av CMR og Unifob ser på e-infrastruktur knyttet til havobservatorium. Flere og lange tidsserier er et ønske fra mange aktører, og mulighet for å integrere kabel observatorium med ulike subsea målinger vil være nyttig i så måte. Prosjektet tar sikte på Forskningsrådets infrastruktur program våren 2009.
 
Instrumenteringspakke biomarkører
Prosjektet er i hovedsak gjennomført av Unifob, med bidrag fra CMR. Prosjektet har sett på oppbygging av et testoppsett og forsøksprogram for uttesting av potensielle biomarkører i tilknytning til spillvannutslipp. StatoilHydro på Mongstad er case det blir jobbet inn mot.
 
Pelagisk vannsøyle avbilding
Studien er utført av Unifob, og gir en oversikt over online avbildingssystem for vannkolonnen med tanke på miljøovervåking i sensitive områder. Prosjektet vil danne basis for fremtidige initiativ og utvikling knyttet til miljøovervåking i oljeindustrien og knyttet til FoU i bred forstand.
 
Illustrasjon: Fra rapporten ?Akustisk havbunnsklassifisering?, CMR.
Forsideillustrasjon: ?Effektovervåking oljeboring?, Havforskningsinstituttet.