StatoilHydro med klare bestillinger

StatoilHydro kom med klare bestillinger til leverandørindustrien under NCE Subsea workshop om integrert minjøovervåking 21. oktober.

Published: 17 November 2008
Nærmere 50 personer fra 20 bedrifter og FoU-institusjoner deltok under arrangementet i regi av NCE Subsea Fyrtårnprosjekt Integrert miljøovervåking.
 
Utgangspunktet var NCE Subsea rapporten ?Study on Sensor Technologies for Integrated Environmental Monitoring? utgitt i 2008. Rapporten oppsummerer status og gap innen området, spesielt relatert til null-utslippsregimet og krav til overvåking i nordlige farvann.
 
Erfaringene fra felten viser at behovet for videreutvikling av sensorer og overvåkingssystemer vil være spesielt sterkt i forbindelse med:
 • Boreaktiviteter og reinjeksjon av produsert vann, heri lekkasje og oppsprekking
 • Injeksjon og sikker lagring av CO2, heri lekkasje og nedbryting av materialer
Utfordringer fra oljeindustrien
StatoilHydros Frode Uriansrud oppsummerte situasjonen og behovene som følger:
 • Oljeindustrien står foran en rekke utfordringer knyttet til operasjonell overvåkning både i gamle og mye farvann
 • Stort behov for sensorteknologi som er nøyaktig, robust og har lang levetid.
 • Hurtig dataoverføring og analyse for å kunne sette inn strakstiltak.
 • Store dyp og robuste værforhold setter strenge krav til utstyr.
Uriansrud la spesielt vekt på at det er svært viktig å ha godt designede overvåkningssystemer for å påvise utslipp når de skjer og hvor de skjer, enten dette er fra tekniske installasjoner eller som lekkasjer fra reservoar.
 
Utfordringene er mange og sammensatte, men kan kort oppsummeres:
 • Etablere systemer for rask deteksjon av lekkasjer
 • Etablere enkle/raske rutiner for rapportering/evaluering av data
 • Antall og lokalisering av prøvestasjoner
 • Riktige analyseparametre
 • Analysehastighet på kjemiske analyser
 • Tolkning av små endringer i overvåkningsdata
 • Store havdyp
 • Kosteffektiv overvåking, herunder batterikapasitet, levetid sensorer, datalagring, håndterbarhet og driftssikkerhet
 • Sikkerhet, herunder sikkerhet ved håndtering av miljøfarlige komponenter
 • Typen installasjon (leteboring, flytere, fastinstallasjon)
 • Energitilgang/strøm
 • Seismisk aktivitet, herunder akutt effekt og langtidseffekt
 • Styrke kunnskapen om langtidseffekter av utslipp i sensitive områder og dype farvann.
 • Inngangsdata til modeller (spredingsmodeller, Effektmodeller)
Utvikling av ny sensorer og sensorsystemer, samt integrering av disse i en feltsituasjon, vil kreve uttesting under realistiske forhold til havs. Spørsmålet om et kabelbasert undervannslaboratorium (knyttet til Troll A) ble adressert. 
 
 
Presentasjonene fra workshop kan lastes ned under
Velkommen og innledning
- Jon Hellevang, Leder NCE Subsea Forum for Teknologi og miljø, Forsker Christian Michelsen Research
Oljeindustriens miljøutfordringer til havs
Presentasjon av gap analyse ?Study on Sensor Technologies for Integrated Environmental Monitoring?
Hydroakustisk overvåking; Aktiviteter og innovasjon i Bergensregionen
? Rolf Korneliussen, Dr. Scient Havforskningsinstituttet (ikke tilgjengelig)
Norges Forskningsråds prioriteringer og muligheter
 
Illustrasjoner; MBARI - Monterey Bay Aquarium Researsh Institute (øverst), StatoilHydro.