Utlysing av prosjektmidler for 2008

NCE Subsea disponerer forprosjektmidler som partnere og medlemmer kan søke om til konkrete prosjekter. Det er tilgjengelig midler for 2008. Søknadsfristen for å søke prosjektmidler 2008 er onsdag 15. oktober.

Published: 30 September 2008

 
Midler skal bruker benytte til prosjekter og aktiviteter som støtter opp om klyngens visjon og mål. Det oppfordres spesielt til teknologiprosjekter og gjerne innen satsningsområdene Integrert Miljøovervåkning og Tilstandsovervåkning. Prosjektet må ha støtte/interesse fra minst en industribedrift.
 
Midlene kan være relatert til:
 • Søknadsskriving til FoU prosjekter (arbeid med søknad til hovedprosjekt) 
 • Forprosjekter for utviklingsprosjekter
 • Tiltak knyttet til internasjonalisering av/for SMBer
 • Kompetansehevende prosjekter
 • Produkt- og/eller leveransesamarbeid
Søknadsprosessen for midler i 2008 er som følger:
 • Søknad skal være kort og konsis, og fylles ut etter vedlagt mal
 • Søknadsfrist for å søke om midlere er onsdag 15.oktober
 • Søknad skal sender til post@ncesubsea.no
 • Tildeling skjer 20.oktober
 • Maksimalt beløp som blir innvilget er NOK 250.000 per prosjekt
 • Prosjektet må utføres innen utgangen av 2008
For fullstendig utlysing og vurderingskriterier se: