Workshop Integrert Miljøovervåking - Fremtidens krav til overvåkingssystemer

Hvordan kan medlemmene i NCE Subsea løse utfordringene for oljeindustrien?

Published: 8 October 2008
NCE Subsea Fyrtårnprosjekt Integrert Miljøovervåking inviterer til åpen workshop 21. oktober. Basis for diskusjoner vil være forstudien utarbeidet av Fyrtårnprosjektet som avdekker 24 gap, samt presentasjon av StatoilHydro knyttet til konkrete hendelser og endringer i rammevilkår på utslippssiden.
  • Null-utslippsdoktrinen for oljeaktiviteter til havs setter stadig strengere krav til utslippsovervåking og dokumentasjon
  • Konkrete utslippshendelser viser sårbarheten ved dagens teknologiske løsninger
  • Utvinningstillatelser i nordlige områder vil kreve nye, robuste løsninger
Konkrete hendelser, større miljøfokus og endringer i rammevilkår gir behov for ny og bedre miljøovervåking. Spesielt er dette knyttet til tidlig lekkasjedeteksjon av ulike typer. StatoilHydro vil presentere konkrete hendelser hvor lekkasje har oppstått og fortelle hva endringer i rammevilkår på utslippssiden, spesielt knyttet til null-utslippregimet i Nordområdene, vil bety for industrien fremover.

Muligheter for økte leveranser av miljøteknologi
NCE Subsea rapporten 'Study on Sensor Technologies for Integrated Environmental Monitoring' blir presentert på møtet. Denne gir en gjennomgang av målemetoder, instrumentering og overvåkingssystemer som benyttes til miljøovervåking innen dagens offshorevirksomhet.
 
Rapporten identifiserer en rekke gap og muligheter for teknologiutvikling og fremtidige miljøleveranser. Teknologiene diskuteres i forhold til mulige utslipp og lekkasjer, og i forhold til fremtidens behov og krav etter som aktiviteten flytter nordover.
 
Rapporten er tilgjengelig på Ekstranett for NCE Subsea partnere og medlemmer, under Fyrtårnprosjekt Integrert Miljøovervåking.
 
Hensikten med arbeidsmøte er å identifisere prosjekter hvor det er interesse for teknologiutvikling for å tette gap/behov.
 
Tirsdag 21. oktober, klokken 0900 ? 1600
Kalfaret Brygghus, Kalfarveien 76, Bergen

Påmelding til: heidi.skalevik@ncesubsea.no innen mandag 13. oktober klokken 12.00.
 
 
Program
 
0900        
Velkommen og innledning
- Jon Hellevang, Leder NCE Subsea Forum for Teknologi og miljø, Forsker Christian Michelsen Research
 
0915
Oljeindustriens miljøutfordringer til havs:
* Rammevilkår og null-utslipp
* Utslippsepisoder fra installasjoner og formasjoner
* Operasjonelle konsekvenser og behov for teknologiutvikling
- Frode Uriansrud, Senior Operation Geologist StatoilHydro
 
1000
Presentasjon av gap-analyse ?Study on Sensor Technologies for Integrated Environmental Monitoring?
- Tor Solberg, Senior rådgiver Unifob AS
- Anne Hageberg, Forsker Christian Michelsen Research
 
1030
Pause
 
1100      
Hydroakustisk overvåking; Aktiviteter og innovasjon i Bergensregionen
? Rolf Korneliussen, Dr. Scient Havforskningsinstituttet
 
1130
Scenario; Subsea kabelbasert testrigg og miljølaboratorium
- Svein Winther, Leder NCE Subsea Fyrtårnprosjekt Integrert miljøovervåking, Forskningsdirektør Unifob AS
 
1200
Norges Forskningsråds prioriteringer og muligheter
- Anton G. Kjølaas, Spesialrådgiver DEMO 2000
 
1230
Lunsj
 
1330
Arbeidsgrupper
 
1515
Oppsummering og anbefalinger
 
 
 
Første gang publisert 10. september 2008

Relaterte saker:
 
Foto: MBARI - Monterey Bay Aquarium Researsh Institute