Muligheter innen miljøteknologi

En ferdigstilt forstudie viser at det er store muligheter for økte leveranser av miljøteknologi og-tjenester fra NCE Subsea-medlemmer.

Published: 4 July 2008
NCE Subsea rapporten 'Study on Sensor Technologies for Integrated Environmental Monitoring' presenterer en gjennomgang av målemetoder, instrumentering og overvåkingssystemer som benyttes til miljøovervåking innen dagens offshorevirkshomhet.
 
Rapporten identifiserer en rekke gap og muligheter for teknologiutvikling og fremtidige miljøleveranser fra NCE Subsea-medlemmer. Teknologiene diskuteres i forhold til mulige utslipp og lekkasjer, og i forhold til fremtidens behov og krav etter som aktiviteten flytter nordover.
 
Samarbeidsprosjekt
 
Unifob AS, Protevs AS, Christian Michelsen Research AS og Havforskningsinstituttet er hovedforfattere, men mer enn 50 enkeltpersoner fra forskjellige bedrifter og institusjoner har bidratt med skriftlig materiale og andre innspill til rapporten.
 
Rapporten er inntelt i 9 tematiske hovedkapitel: lovverk; meteorologisk teknologi; oseanografisk teknologi; kartlegging og overvåking av havbunnen; utslipp; produsert vann; kjemisk overvåking; biologisk overvåking; sensorbærere og undervannsfarkoster.
 
På sidene 8 til 14 i rapporten finner du en oppsummering av de viktigste funnene.
 
Store muligheter
 
En rekke NCE Subsea-medlemmer er allerede sentrale leverandører av overvåkingsutstyr og miljøtjenester til oljeindustrien. Rapporten og utslippshendelser innen oljeindustrien i den senere tid viser imidlertid med all tydelighet behovet både for ytterligere teknologiutvikling og for samordning av miljø- og tilstandsovervåkingen til havs.
 
Miljøkravene som vil settes til olje- og gassutvinning i nordområdene vil kreve tettere samordning av driftsoperasjoner og miljøovervåkingssystemene både i planleggingsfasen, installasjonsfasen og driftsfasen.
 
Leverandørgrupperinger som kan tilby integrerte pakker som dekker både drift og overvåking vil ha fordeler i et marked der miljøkravene vil bli strengere og strengere.
 
Rapporten er tilgjengelig på Ekstranett for NCE Subsea partnere og medlemmer.
 
Workshop Integrert miljøovervåking
 
Rapporten vil danne grunnlag for en planlagt workshop der målet er å etablere prosjekter for å dekke oljeindustriens behov og myndighetenes krav.
 
Det har tidligere vært annonsert at workshop gjennomføres 20. august; denne er utsatt til september. Endelig dato og program vil være klar over sommeren.