Internasjonalisering et viktig satsingsområde

Internasjonalisering er et strategisk viktig satsingsområde for NCE Subsea. Prosjektene Internasjonalisering, merkevarebygging og Corporate Social Responsibility gir nyttig kunnskap for det videre arbeidet med internasjonal strategi for næringsklyngen.

Published: 29 May 2008
Prosjektene som ble gjennomført høsten 2007 har en utforskende karakter og et stort antall bedrifter i NCE Subsea har bidratt gjennom høyt engasjement og erfaringsbasert kunnskap. Nå er rapporten som oppsummerer resultatene fra prosjektene ferdigstilt.
 
Rapporten forteller om viktige utfordringer knyttet til internasjonalisering og hvilke tiltak man kan iverksette for å styrke internasjonalisering i næringsklyngen.  Flere kompetanseaktører har hatt ansvaret for prosjektene: konsulent Ola Ronæss på merkevareprosjektet, Professor Heidi von Weltzien Høivik (BI) og konsulent Ylva Lindberg på Corporate Social Responsibility (CSR), og forsker og leder av NCE Subsea Forum for Internasjonalisering Inger Beate Pettersen (SNF) på prosjektet internasjonalisering.
 
Prosjektet internasjonalisering beskriver næringsklyngens internasjonaliseringsprosesser og markedsposisjon i viktige subsea markeder. Subsea bedriftene har også utfordringer når det gjelder samarbeid og klyngeutvikling. Det er viktig for næringsklyngens utvikling at potensielle synergier på innovasjon og samarbeid utnyttes.
 
Merkevareprosjektet kartlegger motivasjon og interesse for å utvikle en egen merkevare for NCE Subsea. Prosjektet oppsummerer bedriftenes oppfatning av NCE Subseas posisjon og konkurransefortrinn i sine markedsområder, og anbefaler et videre arbeid med å utvikle en klyngemerkevare for NCE Subsea.
 
Prosjektet Corporate Social Responsibility (CSR) eller bedriftens samfunnsansvar beskriver hvordan NCE Subsea kan arbeide med CSR for å bygge markedsfortrinn for bedriftene i klyngen. Subsea bedriftene påpeker hvilke tema som er relevante for subsea markedet, og hvilke arbeidsformer og tiltak som er hensiktsmessige for bedriftene. Prosjektet anbefaler å fortsette arbeidet med CSR i form av kompetanseheving hos bedriftene og for å utvikle felles retningslinjer.
 
Rapporten er tilgjengelig for NCE Subsea partnere og medlemmer på NCE Subsea ekstranett.