NCE Ekspertsenter Undervannsteknologi i Hordaland valgt til Norwegian Centre of Expertise

NCE Ekspertsenter Undervannsteknologi i Hordaland får status som Norwegian Centre of Expertise.

Published: 28 July 2006

Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga og næringsog
handelminister Odd Eriksen offentliggjør i dag de seks næringsmiljøene som
får NCE-status. Målet med NCE er å støtte næringsmiljøer som har store
muligheter for vekst.

NCE Ekspertsenter Undervannsteknologi består av en lang rekke aktører innenfor
undervannsaktivitet, både lokomotiver i næringslivet og små leverandørbedrifter. NCE
Ekspertsenter Undervannsteknologi retter seg først og fremst mot leverandørbedrifter.
Hensikten er å sikre en leverandørindustri med betydelig virksomhet mot et
internasjonalt marked, som er levedyktig når aktiviteten i Nordsjøen avtar. På lang sikt
skal klyngen bidra med arbeidsplasser og verdiskapning i Bergensområdet og hele
fylket.

- Jeg har store forventninger til de nye Norwegian Centre of Expertise som
skal spisse innsatsen for å fremme regional innovasjon i hele landet. NCE bidrar til å gi
bedre grobunn for nye virksomheter og til kommersialisering av nye forretningsidéer.
NCE er godt tilpasset andre program og tiltak som støtter opp under en utvikling av
sterkere næringsklynger i alle deler av landet, også distriktene, sier statsråd Haga.

SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge har utviklet NCE-programmet og pekt ut
de seks sentrene. Klyngene som får status som NCE skal bestå av bedrifter som er
internasjonalt orienterte og har stort potensial for videre vekst basert på innovasjon,
økt samarbeid, internasjonalisering, forskning og utvikling. Disse miljøene kan utvikles
til motorer for næringsutvikling.

- Jeg er stolt over at vi har klynger i Norge som er ledende internasjonalt på sine
områder. Disse miljøene kan utvikles til motorer for næringsutvikling. Jeg tror at vi
gjennom NCE-programmet kan styrke de klyngene som allerede er ledende
internasjonalt og hjelpe fram flere miljøer, sier statsråd Eriksen.

Undervannsteknologien blir stadig viktigere i olje- og gassvirksomheten fordi leting og
produksjon flyttes til stadig større dyp og mot nord. I tillegg til den oljerelaterte
aktiviteten har Hordaland en av de sterkeste og mest komplette maritime klyngene i
verden, er et stort oppdrettsfylke og et senter for havforskning og fiskeri.

Norwegian Centre of Expertise er et langsiktig program. Det skal etableres minst ti
slike sentre innen utgangen av 2010. Programmet tilbyr bedriftene faglig og finansiell
støtte til utviklingsprosesser i opptil ti år.

Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga og nærings- og handelsminister Odd
Eriksen åpner NCE-programmet på Raufoss torsdag 27. april klokka 12.30.
Statssekretærene Karin Yrvin fra Nærings- og handelsdepartementet og Inge Bartnes
fra Kommunal- og regionaldepartementet er til stede ved åpningen i Ålesund.

Kontakter:
Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00
Nærings- og handelsdepartementet: Informasjonsrådgiver Arvid Samland: 93 05 14 58
Innovasjon Norge: Spesialrådgiver Elin Ersdal: 41515713
NCE-programmet: www.innovasjonnorge.no/nce.