Vil utplassere målesystemer på havbunnsinstallasjoner

Målesystemer utplassert på havbunnsinstallasjoner over lengre tid er nødvendig for å øke kunnskapen om de naturlige variasjonene i bestander av viktige marine ressurser.

Published: 15 June 2007
Slik lyder den foreløpige konklusjonen fra workshopen NCE Subseas fyrtårnprosjekt Integrert Miljøovervåking arrangerte i vår. "Integrert Miljøovervåking med fokus på nordområdene" var temaet som samlet et 50-talls deltakere fra teknologibedrifter, ressursforvaltning, forskning og utdanning til dialog og felles idedugnad.
 
- Workshopen gav et godt grunnlag for å utarbeide konkrete handlingsplaner for det videre arbeidet i fyrtårnprosjektet, sier Tom Sørnes, leder for Integrert Miljøovervåking.
 
Føre-var-prinsippet
 
- Oljeindustrien ønsker denne kunnskapen for å bedre beslutningsgrunnlaget i forhold til lete- og utvinningsaktiviteter i sårbare strøk, sier Sørnes.
 
- I mangel på kunnskap er det inntil videre føre-var-prinsippet som gjelder. Det innebærer at fagetater og myndigheter vanskelig kan anbefale åpning for lete- og boreaktiviteter i sårbare områder der det hersker tvil om de potensielle konsekvenser aktivitetene kan få for miljøet rundt installasjonene, sa Tore Nepstad, direktør for Havforskningsinstituttet under innledningsforedraget sitt. Informasjonsbehov Behovet for økt kunnskap om miljøforholdene i våre havområder er stort.
 
Workshopen identifiserte fire interessante fokusområder; 
  • Hvilke biologiske ressurser finnes i det aktuelle området, og hvordan forflytter de seg? 
  • Påvisning av forurensning transportert over store avstander med havstrømmene. 
  • Hvilke endringer som er menneskeskapte, og hva som er naturlige svingninger? 
  • Hvordan kan eventuelle uhellsutslipp av olje påvirke organismer på ulike nivå i næringskjeden?

For å nærme oss svarene, må viktig informasjon samles inn over mye lengre tid enn det som er mulig å oppnå ved hjelp av tidsbegrensede forskningstokt, konkluderte workshopen.  

Biomarkører og -sensorer
 
En miljøkartlegging må omfatte såvel biologiske som kjemiske og fysiske variabler i havet rundt installasjonene, anbefalte workshopdeltakerne. Biosensorer bør tas i bruk i kombinasjon med mer konvensjonelle instrument for å oppnå optimale resultat. Å utvikle stabile biosensorer vil være nødvendig for å løse oppgaven.
 
I tillegg er det en forutsetning at man klarer å utvikle gode markører på eksponering for aktuelle stoffer.

Handlingsplanen som nå er under utarbeidelse vil identifisere hvilke systemer som skal utvikles, og på hvilke installasjoner på sokkelen det vil være aktuelt å utplassere disse. Aktuelle aktører og leverandører vil bli invitert til å delta i prosjektet, lover Sørnes.