Undervannsteknologi skal bli merkevare

Bergensregionen er best på bunnen. Leverandører av undervannsteknologi i Hordaland trenger likevel å synliggjøre seg, i norsk opinion så vel som i internasjonal markedsføringssammenheng. NCE Subsea har hyrt inn Ola Ronæss, en av landets ledende merkevarebyggere til å utarbeide en felles brandingstrategi for klyngen.

Published: 2 July 2007
Verdensledende på undervannsteknologi, men likevel sørgelig lite kjent utenfor egne rekker. Nordmenn flest har liten eller ingen kjennskap til hvilke innovative subsealeverandører som opererer ut fra Bergens-regionen. Også for å få innpass i fagmiljøet utenfor Nordsjøbassenget trenger vestnorske teknologileverandører drahjelp til merkevarebyggingen.
 
Konkurransefortrinn
- Merkevarebygging er et tiltak som vil bidra til å skape konkurransefortrinn for partnere og medlemmer i NCE Subsea. Deltakelse i klyngen skal være et kvalitetsstempel, som igjen skal gi direkte utslag på bunnlinjen, sier August Kjerland jr. avtroppende leder for Forum for Internasjonalisering.
 
- Vi ønsker å få fram et enhetlig bilde på hvordan vi ønsker å framstå utad, fortsetter Kjerland.
 
Tiltaket er først og fremst er myntet på selskaper som ønsker å ekspandere internasjonalt, men skal også bidra til å skape og styrke en felles identitet innad i klyngen. Faktainformasjon og argumenter som utkrystalliseres underveis i prosessen vil bli benyttet til å skape blest om de enkelte selskapene og subseamiljøet generelt også i lokalsamfunnet.
 
Kjerneverdier
Å avdekke og sette ord på eksisterende kjerneverdiene i medlemsmassen vil være første trinn i prosessen. Kjerneverdiene konkretiserer innholdet i visjonen for NCE Subsea:
 
?NCE Subsea har som visjon å etablere et utviklingsmiljø som kan gjøre klyngen verdensledende innen undervannsteknologi. Klyngens produkter skal bidra til bærekraftige løsninger, økt utvinning og kostnadseffektivitet.?
 
Kjerneverdiene vil kunne bidra til å bedre kjennskapen til NCE Subsea og våre medlemmer, øke kunnskapen om klyngen, og fremstille klyngens produkter og tjenester som attraktive.
 
Ambisiøst 
Å etablere NCE Subsea som et internasjonalt merkenavn er et ambisiøst prosjekt på flere måter. Skeptikerne vil hevde at bare selskaper og enkeltprodukt kan brandes. Prosjektansvarlig Ola Ronæss er sterkt uenig:
 
- Vi må finne ut hva aktørene i klyngen er gode på, og hva de har felles. Presenterer vi resultatet på en tydelig måte, øker sannsynligheten for at klyngen skal få mer oppmerksomhet sammenlignet med hva de enkelte bedriftene vil kunne oppnå hver for seg, sier Ronæss.
 
- Logikken tilsier at vi ved å bruke klyngen vil styrke argumentasjonens slagkraft, utdyper merkevarespesialisten på grunnlag av erfaringer fra tidligere prosjekt.
 
Den største faren, slik han ser det, er at prosessen forsøker å tilfredsstille alle. Da kan vi risikere at merkevaren framstår som generell og utvannet.
 
Ved å fokusere på felles kvaliteter, synergieffekter og det sterke miljøet som er oppstått som et resultat av et bredt sammensatt fagmiljø med et godt utbygd støtteapparat, vil vi kunne unngå å gå i en slik felle.
 
Ola Ronæss er partner i MarkUp Consulting AS.
 
Strategisk grep
Omdømmebygging er ett av flere strategiske grep i NCE Subsea regi for å virkeliggjøre visjonen om å bli verdensledende. Utarbeiding av en felles strategi for Corporate Social Responsibility (CSR) og et foresight-prosjekt er eksempel på andre tiltak som vil utfylle bildet.
 
- Vi er overbevist om at dette er tema som både vil oppta og engasjere medlemmene våre. For at resultatet skal bli best mulig, og for at de skal føle eierskap til prosjektene, vil gjennomføringen forutsette aktiv deltakelse fra medlemmenes side. Her ser vi for oss at vi etablerer brukergrupper, sammensatt av et representativt utvalg av bedrifter, sier Kjerland.
 
Fra prosjektledelsens side vil det bli lagt opp til en inkluderend,e men samtidig mest mulig effektiv arbeidsmåte, uten unødvendig belastning på allerede travle ressurspersoner, understreker Ronæss.
 
Skrevet av: liv strømme