Opprop fra industrien

Da forslag til statsbudsjett for 2008 ble lagt frem tidligere i høst var det ikke satt av midler til finansiering av ingeniørstudiet i undervannsteknologi på Straume. NCE Subsea har som følge av dette tatt initiativ til et opprop fra subseaindustrien i Hordaland.

Published: 20 November 2007
I høst startet et treårig bachelorstudium for ingeniører i undervannsteknologi, med fokus på drift og vedlikehold. Ingeniørstudiet er resultat av et påtrengende behov for kvalifisert arbeidskraft i subseaindustrien i Hordaland. Bransjen opplever at tilgang på personell med relevant kompetanse er en begrensende faktor for utvikling av industrien.
 
Før etablering av studiet ble det på kunnskapsdepartementets oppfordring søkt om finansiering over statsbudsjettet for 2007. Da budsjettet ikke inneholdt en slik finansiering kalte kunnskapsministeren det et ?hvileskjær? for høyere utdanning.
 
Til tross for manglende finansiering fra staten kom studiet på Straume i gang høsten 2007. Første studieår er finansiert med et tilskudd på to millioner fra Sparebanken SR-Bank, lærekrefter fra industrien og tilgang på gratis lokaler fra AGR.
 
Studiet var et av de mest søkte ingeniørstudiene ved Høgskolen i Bergen ved opptak våren 2007.
 
?Feilskjær?
Våren 2007 ble det sendt fornyet søknad fra Høgskolen i Bergen om midler over statsbudsjettet. Men ved fremlegging av forslag til statsbudsjettet for 2008 var det heller ikke satt av midler til videre finansiering av subseastudiet.
 
- Det kaller jeg et ?feilskjær?, sier Trond Olsen, daglig leder i NCE Subsea.
 
Gjennom opprettelsen av NCE Subsea som et ekspertsenter for undervannsteknologi har regjeringen definert subseanæringen i Hordaland som en av Norges viktigste næringsklynger. Når det iverksettes tiltak for å styrke klyngen er økt tilgang på kompetent arbeidskraft avgjørende.
 
- Det er uakseptabelt at utdanningen skal legges ned når regjeringen sier man skal satse på denne næringsklyngen, sier Olsen.
 
Det er en statlig oppgave å finansiere denne type utdanning, og det er snakk om 2,5 millioner kroner per klassetrinn.
 
Opprop fra industrien
En rekke initiativ har blitt tatt for å påvirke beslutningstagere på storting, i regjering og departement til å sikre finansiering og dermed videreføring av studiet.
 
NCE Subsea har tatt initiativ til et ?opprop fra subseaindustrien i Hordaland?, hvor fremtredende industriledere, foreningsledere og sentrale næringslivsaktører oppfordrer storting og regjering om å sikre finansiering av studiet for fremtiden.
 
Fjell kommune har gjennom notat og møter mellom kommunestyre og stortingsrepresentanter bedt om finansiering av videre drift. Bergen Næringsråd har tatt saken opp med Hordalands-benken på Stortinget. Bergen kommune har sammen med Hordaland fylkeskommune sendt brev om saken.
 
All korrespondanse og kommunikasjon har samme budskap: det er av stor betydning for industrien, regionen og nasjonen at ingeniørstudiet innen undervannsteknologi ? drift og vedlikehold videreføres.
 
Opprop fra subseaindustrien i Hordaland vedrørende ingeniørutdanning       - NCE Subsea 
Ingeniørstudiet i undervannsteknologi på Sotra - Fjell kommune
Bergensregionen trenger kontinuitet i bachelorutdanningen innenfor
subsea drift og vedlikehold
- Bergen kommune
 
Omtale i pressen:
 
'Vil at staten skal betale'   - Dagens Næringsliv 16.11.07
'Tvinges til å kutte unikt skoletilbud'      - Bergens Tidende 18.11.07
'Opprop for unik utdanning  - Bergens Tidende 20.11.07
 
 
Skrevet av: Heidi Skålevik